Ceny členských příspěvků MRS, z.s. platné pro rok 2020

 

Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, z.s. ze dne 20.6.2019 a IX. Sjezdu MRS ze dne 5.10.2019  dochází ke změnám ve Stanovách:

Po několika desetiletích se ruší brigádnické povinnosti a cena za brigády se stane součástí členské známky.

Ceny za povolenky k lovu se nemění. U dětí do 15 let ke změnám nedochází.

 

Kategorie:

cena v Kč:

Dospělí

1.250,-

Udržovací

450,-

Mládež

200,-

·         Kategorie "Dospělí" zahrnuje členy od 16 let věku

·         Kategorie "Udržovací" je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit  plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč.

·         Kategorie "Mládež" zahrnuje členy do 15 let věku.

·         Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 7, odst. 3, písm g), Stanov MRS

 2. zápisné:

Kategorie

cena v Kč

dospělí a mládež 16 - 18 let   

1.000,-

Zápisné hradí vždy:

·         Žadatel o členství - nový člen - dle § 6, odst. 6, Stanov MRS

·         Člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 6, odst. 9, písm. c), Stanov MRS


3. ceny povolenek pro členy (členy MRS a ČRS):

Druh povolenky

        MP       

MP republiková

P

P republiková

Roční

950,-

3.250,-

  1.000,-     

3.400,-

Poloviční

500,-

x

500,-

x

Měsíční

650,-

x

650,-

x

Týdenní

400,-

x

400,-

x

Denní

150,-

x

150,-

x

Mládež

300,-

x

300,-

x

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

·         Místní organizace může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků PS.

·         Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.

·         Člen MRS může získat povolenku k lovu (i krátkodobou) jen u svého mateřského pobočného spolku dle § 7, odst. 1, písm. g) Stanov MRS.

·         Člen ČRS může získat povolenku k lovu u kteréhokoliv prodejce: sekretariát svazupobočné spolkyPálava, spol. s .r.o.Zdeňka Janíčková Vladimír Perna -Vranov nad Dyjí tel: 606 534938, Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY, adresa: Pod Chocholou 909, Brno - Bystrc, tel: 608 983884


4. ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky):

Druh povolenky

     MP          

     P          

Roční

5.000,-

   6.000,-

Měsíční

3.000,-

   4.000,-

Týdenní

1.000,-

   1.500,-

Denní

...400,-

..   .600,-

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

·         Nečlen může získat povolenku u kteréhokoliv prodejce: sekretariát svazupobočné spolkyPálava, spol. s .r.o.Zdeňka Janíčková, Vladimír Perna -Vranov nad Dyjí, tel: 606 534938, Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY, adresa: Pod Chocholou 909, Brno - Bystrc, tel: 608 983884Všeobecné informace:

·         Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.

·         Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.

·         Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.

Legenda:

·         MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS

·         P povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS

·         MP - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS

·         - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a ČRS

 

 Copyright © 2010-2017, Moravský rybářský svaz, z.s., p.s. Mohelno