ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ VEDENÉ SPRÁVCEM PODLE ČL. 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016, O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES (OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ANGLICKY GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, ZKRATKA GDPR), KTERÉ SE POUŽIJE ODE DNE 25. KVĚTNA 2018

 

I.        TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Mohelno, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18254

Sídlo: Mohelno 84, 675 75

IČ: 005 48 103

Kontaktní e-mail: mjanura@volny.cz

Kontaktní telefonní číslo: 602750427

Zástupce: Miroslav Janura

(dále také „pobočný spolek“ nebo „správce“)

II.        ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.       Rozhodování o přihlášce za člena pobočného spolku.

2.       Evidence řádných, nezletilých a čestných členů a evidence uložených kárných opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu ryb podle Stanov.

3.       Vydávání povolenky k lovu podle zákona č. 99/2004 Sb. a prováděcích předpisů.

4.       Vyrozumívání o konání zasedání orgánů pobočného spolku a o činnosti pobočného a hlavního spolku.

5.       Určování ceny povolenky k lovu a rozsahu práv a povinností pro jednotlivé druhy členství podle Stanov.

6.       Podání formulářového návrhu na zápis do veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb.

7.       Vyplácení odměn, popřípadě cestovních náhrad, za předpokladu jejich vyplácení na účet.

8.       Naplnění činnosti pobočného spolku a hlavního spolku včetně jejich zpřístupnění u předsedy a jednatele pobočného spolku a hospodáře pobočného spolku.

9.       Plnění pracovní smlouvy.

10.   Vedení personální a mzdové agendy (sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a nemocenské pojištění).

11.   Zajištění provozu a činnosti správce jako zaměstnavatele.

12.   Zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb.

13.   Podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva.

14.   Zajištění činnosti správce a rybářského hospodáře a zástupce rybářského hospodáře.

III.      KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ

1.       Uchazeč (fyzická osoba) o členství v pobočném spolku.

2.       Člen (fyzické osoba) pobočného spolku a člen hlavního spolku.

3.       Funkcionář pobočného spolku.

4.       Zaměstnanec pobočného spolku.

5.       Člen rybářské stráže.

6.       Rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře.

IV.      KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.       Titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, bydliště,

2.        evidenční číslo, datum vzniku členství, bankovní spojení, údaje o dětech, kontaktní e-mail, kontaktní telefonní číslo a podpis.

3.       Informace o ZTP nebo ZTP/P (údaj o zdravotním stavu) jako kategorie zvláštních osobních údajů.

V.        KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.       Správce, hlavní spolek a jejich orgány.

2.       Orgány veřejné moci.

VI.      KRITÉRIA PRO STANOVENÍ DOBY ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou u jednotlivých kategorií subjektu údajů vymazány po uplynutí doby stanovené pro jejich uchování.

1.       Nepřijatý uchazeč o členství – do doby, než bude rozhodnutí o nepřijetí za člena konečné a nebude ho možné již právně napadnout.

2.       Člen

a)      po celou dobu trvání členství,

b)      po dobu trvání kárného opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu nebo

c)       po dobu archivace, je-li stanovena,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

3.       Funkcionář

a) po celou dobu trvání funkce,

b) po dobu archivace, je-li stanovena,

c)  po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení nebo 

d) po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

4.       Zaměstnanec – po dobu archivace stanovenou pro jednotlivé typy dokladů (daňové evidence a doklady pro vyměření daně z příjmů; neschopenky; stejnopisy evidenčních listů důchodového zabezpečení; osobní spis; doklady pro zdravotní pojištění a další).

5.       Člen rybářské stráže

a)      po celou dobu trvání funkce,

b)      po dobu archivace, je-li stanovena nebo

c)       po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

6.       Rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře

a)      po celou dobu trvání funkce,

b)      po dobu archivace, je-li stanovena nebo

c)       po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

VII.    OBECNÝ POPIS TECHNICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ

1.       Listiny s osobními údaji jsou ukládány v uzamčené skříni a uzamčené místnosti.

2.       Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly.

 

 

V Mohelně dne 22. 5. 2018

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

______________________________

Moravský rybářský svaz, z.s.

pobočný spolek MohelnoCopyright © 2010-2024, Moravský rybářský svaz, z.s., p.s. Mohelno