Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, z.s. platné pro rok 2024

Na základě rozhodnutí Svazového orgánů Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) platí pro rok 2024 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).


 1. členské příspěvky:

Kategorie

cena v Kč

Dospělí

1.400,-

Udržovací

500,-

Mládež

200,-

·         Kategorie "Dospělí" zahrnuje členy od 16 let věku

·         Kategorie "Udržovací" je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit  plný členský příspěvek ve výši 1.400,-Kč.

·         Kategorie "Mládež" zahrnuje členy do 15 let věku.

·         Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 7, odst. 3, písm g), Stanov MRS


 2. zápisné:

Kategorie

cena v Kč

dospělí a mládež 16 - 18 let   

1.000,-

Zápisné hradí vždy:

·         Žadatel o členství - nový člen - dle § 6, odst. 6, Stanov MRS

·         Člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 6, odst. 9, písm. c), Stanov MRS


3. ceny povolenek pro členy (členy MRS a ČRS):

Druh povolenky

        MP       

MP republiková

P

P republiková

Roční

1.250,-

4.500,-

  1.300,-     

4.750,-

Poloviční

700,-

x

800,-

x

Týdenní

500,-

x

600,-

x

Denní

300,-

x

400,-

x

Mládež

400,-

x

400,-

x

K ceně povolenek je účtována částka:

·         15,-Kč za Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových

·         10,-Kč za Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech pstruhových

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

·         Pobočný spolek může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků PS.

·         Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.

·         Člen MRS může získat povolenku k lovu (i krátkodobou) jen u svého mateřského pobočného spolku dle § 7, odst. 1, písm. g) Stanov MRS.

·         Člen ČRS může získat povolenku k lovu u kteréhokoliv prodejce: sekretariát svazu, pobočné spolky, Pálava, spol. s .r.o., Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY, adresa: Pod Chocholou 909, Brno - Bystrc, tel: 608 983884, nebo Josef Gomola, Havlíčkovo nábřeží 142, Vranov nad Dyjí, tel: 606 738536, gomola.p@centrum.cz


4. ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky):

Druh povolenky

     MP          

     P          

Roční

10.000,-

   10.000,-

Týdenní

3.000,-

   3.500,-

Denní

...1.000,-

..   .1.200,-

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

·         Nečlen může získat povolenku u kteréhokoliv prodejce: sekretariát svazu, pobočné spolky, Pálava, spol. s .r.o., Zdeňka Janíčková, Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY, adresa: Pod Chocholou 909, Brno - Bystrc, tel: 608 983884, nebo Josef Gomola, Havlíčkovo nábřeží 142, Vranov nad Dyjí, tel: 606 738536, gomola.p@centrum.czVšeobecné informace:

·         Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.

·         Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.

·         Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.

Legenda:

·         MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS

·         P povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS

·         MP - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS

·         - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a ČRS

 

 Copyright © 2010-2024, Moravský rybářský svaz, z.s., p.s. Mohelno